MAJ0000.jpg
Колекција

Ознаке


DPS0000.jpg

Ознаке


KŽ0000.jpg
Na prednjem spojnom listu posveta: "Biblioteci i Čitaonici Omladine Resavske od M. [?] 9-III-1923. Beograd. Zadužbina Dimitrija Stamenkovića / Srpska kraljevska akademija ; knj. 8
Колекција

SLU0000.jpg
Crkveni služebnik iz XVIII veka sa ilustracijama. Datirano prema podatku iz teksta o vladavini imperatora Katarine Aleksejevne (1762-1796). Nedostaje naslovni list. Drvo obloženo kožom sa metalnim kopčama. Konzervirano u NBS januara 2005. godine.
Колекција

Ознаке


TRI0000.jpg
Crkveni služebnik na crkvenoslovenskom jeziku iz XVII veka (1699. godine), na 874 strana sa ilustracijama i drvenim koricama obloženim kožom. Štampano u Lavovu 1699. godine.
Колекција

Ознаке


Dok_0080c.jpg
Rešenje Ministarstva Narodnog zdravlja, odeljenje za zdravstvenu službu 3 br. 22105 od 16.05.1928. godine kojim se odobrava Ljubomiru S. Niniću, trgovcu iz Svilajnca da može u svojoj radnji da drži prodaje artikle/otrove.
Колекција

Ознаке


Dok_0078c.jpg
Oglas Ljubomira S. Ninića o upražnjavanju staklarske, porculanske, špekulativne i bojadžijske delatnosti pod firmom Ljubomir S. Ninić, a na osnovu odobrenja Beogradske trgovačke komore od 25.12.1931. godine, br. 14172 i odobrenja Zanatske komore u…
Колекција

Ознаке


Dok_0084a.jpg
Oglas Ljubomira Ninića da je u Svilajncu otvorio boltadžisku bakalsku radnju pod firmom Ljubomi S. Ninić trg. Na oglasu su zalepljene tri taksene marke od po 10 dinara. Predsednik suda je odobrio, potpisao i pečatirao. Pod brojem 2166, 29.01.1908.…
Колекција

Ознаке


Dok_0077.jpg
Ovlašćenje KR Banske uprave moravske banovine Kraljevine Jugoslavije za trg. ind. i zan. otsek I/3 br. 18796 u Nišu od 27. juna 1932. godine, da u svojoj radnji g. Ninić Ljubomir iz Svilajnca može obavljati prodaju otrova i preparata za kućnu i…
Колекција

Ознаке


Dok_0083.jpg
Poreski obrazac "Obavest i nalog za plaćanje tečevina i poreza na poslovni promet" radnje Ninić S. Ljubomira u Svilajnacu, u iznosu od 880 dinara, sa pečatom poreske uprave. Obrazac je na ćirilici s jedne i latinici s druge strane. Svilajnac,…
Колекција

Dok_0082a.jpg
Poreski obrazac "Obavest i nalog za plaćanje tečevina i poreza na poslovni promet" radnje Ninić S. Ljubomira u Svilajnacu, u iznosu od 3030 dinara, sa pečatom poreske uprave. Obrazac je na ćirilici s jedne i latinici s druge strane. Svilajnac,…
Колекција

Ознаке


Obrazac_0007.jpg
Uputstvo o registrovanju radnja i Naredba o registrovanju radnja, sa obrascem i pečatom Udruženja trgovaca za varoš Cvilajnac i srez resavski br. 219. U Svilajncu 05.04.1945. godine
Колекција

Ознаке


Obrazac_0001.jpg
Matični list radnje (obrazac I, obrazac II, obrazac III, obrazac IV) Ninić S. Ljubomiru u Svilajncu, ulica Kneza Mihaila br. 6. U Svilajncu, 10.03.1945. godine
Колекција

Ознаке


Dok_0081.jpg
Cenovnik soli za ljudsku i stočnu ishranu. Obrazac 183, štampan na čvrstom papiru na osnovu finasijskog zakona iz 1928/29. godine
Колекција